Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Procentre en een Opdrachtgever waarop Procentre deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Procentre, voor de uitvoering waarvan door Procentre derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Procentre en zijn directie.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Procentre en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
Indien Procentre niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Procentre in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Procentre zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Procentre kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Procentre daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Procentre anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Procentre niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

De overeenkomst tussen Procentre en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Procentre derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Procentre dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Procentre zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Procentre heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van Artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien door Procentre of door Procentre ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Levering geschiedt af bedrijf van Procentre. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Procentre gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
Procentre is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Procentre de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Procentre aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Procentre worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Procentre zijn verstrekt, heeft Procentre het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Procentre ter beschikking heeft gesteld. Procentre is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Procentre is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Procentre zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Procentre gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Procentre bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Procentre op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Procentre een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Procentre gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Procentre daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien Procentre met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Procentre niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Procentre
alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Procentre rustende verplichting ingevolge de wet;
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Procentre is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Procentre ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Procentre kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Procentre bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Procentre kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Procentre op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Procentre de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien Procentre tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Procentre gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Procentre gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Procentre, zal Procentre in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Procentre extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Procentre anders aangeeft.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Procentre vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Procentre op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

Procentre is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Procentre geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Procentre niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Procentre of van derden daaronder begrepen. Procentre heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Procentre zijn verbintenis had moeten nakomen.
Procentre kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voorzoveel Procentre ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Procentre gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Procentre aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Procentre aangegeven. Procentre is gerechtigd om periodiek te factureren.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Procentre heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Procentre kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Procentre kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Procentre verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de Artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Procentre echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Het door in het kader van de overeenkomst Procentre geleverde blijft eigendom van Procentre totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Procentre gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Het door Procentre geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Procentre veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Procentre daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Procentre ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Procentre gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Procentre bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Procentre zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Procentre en door Procentre aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Procentre zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

De door Procentre te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit Artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Procentre kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
De in lid 1 van dit Artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Procentre verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Procentre, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Procentre geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Procentre te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Procentre te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Procentre in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Procentre in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Procentre opdracht gegeven heeft.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Procentre de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Procentre, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Procentre te retourneren en de eigendom daarover aan Procentre te verschaffen, tenzij Procentre anders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Procentre daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Procentre en de door Procentre bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Indien Procentre aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Procentre is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Procentre is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Procentre aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Procentre beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Procentre is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
Procentre is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Procentre aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Procentre toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Procentre is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Procentre is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die Opdrachtgever, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt doordat de apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt door welke oorzaak dan ook.

Artikel 10 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Procentre voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Procentre toerekenbaar is. Indien Procentre uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Procentre zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Procentre, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Procentre en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

Procentre behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Procentre heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Procentre partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
De rechter in de vestigingsplaats van Procentre is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Procentre het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn op te vragen bij Procentre.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Procentre.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Procentre en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Procentre alleen bindend indien en voor zover deze door Procentre uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities

1.1. Procentre: het bedrijf Procentre gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummers 54758874.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Procentre een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Procentre een offerte daartoe heeft uitgebracht.

1.3. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

1.4. Dienst: de dienst of diensten die Procentre ten behoeve van Opdrachtgever zal verlenen.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Procentre en Opdrachtgever krachtens welke Procentre de Dienst zal uitvoeren.

1.6. Materialen: werken zoals websites, huisstijlen, logo’s, afbeeldingen, audio, video, software, scripts, ontwerpen, documentatie, analyses, adviezen, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan.

Artikel 2. Offerte en aanvaarding

2.1. Procentre zal een aanbod voor een overeenkomst opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welke bedragen daarvoor verschuldigd zijn. Uitsluitend de in het aanbod aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend. Aanpassing van de omschrijving van de Dienst geldt als een wijziging van de Overeenkomst.

2.2. Een aanbod is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Procentre, tenzij anders aangegeven in het aanbod.

2.3. Een aanbod verliest haar geldigheid indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, of indien blijkt dat de persoon die deze aanvaardt daartoe niet bevoegd is. Indien pas na ontvangst van een aanvaarding blijkt dat deze gegevens onjuist is of deze persoon niet bevoegd is, is Procentre gerechtigd de Overeenkomst per direct op te zeggen conform artikel 13.

2.4. Opdrachtgever dient het aanbod te aanvaarden middels één van de door Procentre aangewezen kanalen en de daarbij gestelde voorwaarden in acht te nemen. De Overeenkomst ontstaat op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever wordt ontvangen door Procentre via een aangewezen kanaal.

2.5. Aanvaarding van een aanbod langs elektronische weg is pas mogelijk nadat Opdrachtgever een e-mailadres opgeeft en Procentre heeft geverifieerd dat dit adres werkt en aan Opdrachtgever toebehoort. Na aanvaarding kan Procentre dit e-mailadres gebruiken voor alle communicatie betreffende de Overeenkomst (zie ook artikel 3.3)

2.6. Indien Opdrachtgever het aanbod niet expliciet aanvaardt, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Procentre werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt het aanbod ondanks het vorige lid als aanvaard beschouwd. 2.7. Bij specifieke onderdelen van de Dienst kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Deze worden dan tijdig door Procentre beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever. Gebruik van deze onderdelen geldt als aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden. In geval van strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Procentre zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform het aanbod, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. Indien prijzen voor bepaalde onderdelen van de Dienst bij vooruitbetaling dienen te geschieden, is Procentre niet verplicht deze onderdelen te leveren voordat deze prijzen zijn betaald.

3.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Procentre aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Procentre worden verstrekt.

3.3. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Procentre te allen tijde beschikt over een werkend e-mailadres van Opdrachtgever. Procentre kan alle mededelingen en vragen aangaande de Overeenkomst sturen naar dit e-mailadres. Opdrachtgever dient de mailbox gekoppeld aan dit e-mailadres dan ook regelmatig te controleren. Het niet of niet tijdig reageren op mails van Procentre naar dit e-mailadres is voor rekening van Opdrachtgever.

3.4. Door Procentre opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Procentre is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.

3.5. Indien dat onderdeel is van de Dienst zal Procentre Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen en aangeven voor welke doeleinden deze bestemd zijn. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een klantenportal waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en (indien van toepassing) accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen voor deze individuele gebruikers van de Dienst kan instellen, een en ander binnen de in de offerte of andere voor Opdrachtnemer toegankelijke en kenbare locatie aangegeven grenzen.

3.6. Zonder toestemming van Procentre is het Opdrachtgever verboden de door Procentre verschafte gebruikersnaam of aangemaakte accounts aan derden beschikbaar te stellen, of anders te gebruiken dan voor de aangegeven doeleinden. Opdrachtgever is echter wel gerechtigd om door haar ingeschakelde hulppersonen (zoals webdesignbureaus of programmeurs) van deze accounts gebruik te laten maken, bijvoorbeeld om haar website te laten onderhouden.

3.7. Ieder actie die middels het administratief account, het klantenportal, een beheertool of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Procentre te melden zodat deze maatregelen kan nemen.

3.8. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Procentre het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten of diensten te laten leveren door derden. Procentre zal Opdrachtgever hierover tijdig informeren. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

3.9. Procentre heeft het recht levering van de Dienst (tijdelijk) te staken of te beperken indien de Opdrachtgever naar het oordeel van Procentre ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Procentre niet na komt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Procentre kan zekerheid verlangen van Opdrachtgever alvorens zij de levering weer (volledig) hervat.

Artikel 4. Wijzigingen en meer/minderwerk

4.1. Alle wijzigingen in de Dienst en alle werkzaamheden die buiten de Dienst vallen, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk.

4.2. Meer- en minderwerk wordt op basis van nacalculatie gefactureerd aan Opdrachtgever volgens de standaard uurtarieven van Procentre zoals aan Opdrachtgever medegedeeld. Hierbij wordt naar het dichtstbijzijnde kwartier afgerond. Werkzaamheden van minder dan één kwartier worden echter afgerond naar één kwartier.

4.3. Indien Procentre meer werk moet verrichten dan overeengekomen door omstandigheden die haar ten tijde van het aanbod of de aanvaarding daarvan onbekend waren, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden die bezwaarlijker blijken dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Procentre gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Procentre tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 5. Beschikbaarheid van systemen

5.1. Indien de Dienst (mede) geleverd wordt via systemen en/of netwerken van Procentre, zal Procentre zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Procentre opgeslagen gegevens te realiseren.

5.2. Procentre biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

5.3. Procentre heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Procentre zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Procentre is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

5.4. Procentre heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Procentre zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Procentre is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

5.5. Procentre heeft een aparte overeenkomst voor back-updiensten beschikbaar. Tenzij Opdrachtgever deze aparte overeenkomst heeft afgesloten, is Procentre niet gehouden

om reservekopieën (back-ups) te maken van door Opdrachtgever op systemen van Procentre opgeslagen gegevens. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën te maken van deze gegevens.

5.6. Procentre zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Procentre. Procentre kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Procentre zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.

5.7. Bij bepaalde diensten, zoals e-mail, kan Procentre filters aanbieden waarmee Opdrachtgever ongewenste inhoud (zoals virussen of reclameberichten) kan blokkeren op de systemen van Procentre. Procentre zal zich inspannen om te zorgen dat deze filters correct werken voor zover dat binnen haar macht ligt. Procentre kan echter niet garanderen dat deze filters altijd de juiste berichten doorlaten of blokkeren, of dat bij verwijdering van een onderdeel van een bericht de resterende inhoud intact blijft. Opdrachtgever aanvaardt bij het gebruik van dergelijke filters dan ook het risico en aansprakelijkheid voor de werking daarvan.

5.8. Indien naar het oordeel van Procentre een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Procentre of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Procentre gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

5.9. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Procentre door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Procentre kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 6. Installatie en onderhoud van software

6.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het installeren, configureren en/of onderhouden van software, is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing.

6.2. Procentre zal zich inspannen om de bij de Dienst gebruikte software up-to-date te houden. Procentre is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Procentre is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt.

6.3. Procentre zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Procentre hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.

6.4. Procentre zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen en nieuwe functionaliteit toe te voegen aan de software. Echter, Procentre is steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking, beheersbaarheid of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.

6.5. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de software wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Procentre heeft gemeld en Procentre deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Procentre kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

Artikel 7. Hosting en aanverwante diensten

7.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverde gegevens aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

7.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van gegevens in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gegevens die

– smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn,

– erotisch of pornografisch zijn, tenzij expliciet toegestaan in het aanbod of nadere

mededeling van Procentre,

– inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht,

– een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,

– hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevatten waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,

– commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevatten op een wijze die in strijd is met de Telecommunicatiewet of andere relevante Nederlandse wetgeving, of

– kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevatten.

7.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan (het functioneren van) de servers of daarop aanwezige software of gegevens. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, uit te voeren waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Procentre, overige opdrachtgevers van Procentre of andere internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hieronder vallen mede maar niet uitsluitend IRC-chatbots.

7.4. Indien Procentre een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever één van de bovengenoemde verboden schendt, is Procentre gerechtigd alle maatregelen te nemen die zijn redelijkerwijs noodzakelijk acht om aan deze schending een eind te maken. Procentre zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen. Procentre is echter nimmer gehouden tot enige schadevergoeding als gevolg van deze maatregelen.

7.5. Indien Procentre van een derde een klacht ontvangt over het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever, zal Procentre deze klacht afhandelen volgens de op haar website gepubliceerde Procedure Notice-and-Takedown. Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien Procentre oordeelt dat de klacht terecht is. Voorts is Procentre dan gerechtigd om identificerende gegevens betreffende Opdrachtgever af te geven aan de klager, maar alleen indien onrechtmatig handelen in voldoende mate vaststaat en de klager een zwaarwegend belang heeft bij het verkrijgen van deze gegevens.

7.6. Opdrachtgever vrijwaart Procentre van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens, informatie, website(s) en dergelijke.

7.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

7.8. Procentre kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Procentre bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer achteraf die aan Opdrachtgever medegedeeld zijn. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

Artikel 8. Domeinnamen en IP-adressen

8.1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Procentre voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

8.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Procentre vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

8.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsmail van Procentre, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

8.4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Procentre schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

8.5. Procentre is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Procentre.

8.6. Indien Procentre een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Procentre medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.

8.7. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Procentre zal Opdrachtgever hierover informeren. Niet conformeren aan deze regels kan tot gevolg hebben dat de registrerende instantie de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar maken, of dat zij Procentre hiertoe verplichten.

8.8. Procentre heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

8.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Procentre gerechtigd alle domeinnamen op naam van Opdrachtgever op te heffen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Procentre of diens toeleveranciers.

9.2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

9.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

9.4. Het is Procentre toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. Indien Procentre door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

9.5. Indien door Opdrachtgever aan Procentre verstrekte Materialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Procentre daarvan in het kader van de Dienst.

9.6. Procentre heeft het recht om bij Materialen gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief open source software. Indien Opdrachtgever het recht verkrijgt om deze Materialen zelf te verveelvoudigen of openbaar te maken, ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij Opdrachtgever. Procentre zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

9.7. Indien en uitsluitend voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode of bewerkbare versie (bijvoorbeeld in Word- of Photoshop-formaten) van ontwikkelde Materialen en de bijbehorende documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze Materialen wijzigingen aan te brengen.

9.8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde werken te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen of in geval van en in combinatie met een verkoop van de betreffende bedrijfsonderdelen of -activiteiten van Opdrachtgever.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1. Partijen zullen Materialen die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze Materialen zijn gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Materialen als vertrouwelijk bedoeld waren. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

10.2. Procentre zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Procentre, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Procentre daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Procentre zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

10.3. Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de Materialen.

Artikel 11. Prijzen en betalingsvoorwaarden

11.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (21% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijzen op de website van Procentre zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

11.2. Procentre is gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment aan te passen. Procentre zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

11.3. Procentre zal voor alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen facturen sturen aan Opdrachtgever. Facturen worden per e-mail verstuurd tenzij Opdrachtgever verzoekt om facturen per post. Bij facturen per post is Procentre gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. Dit zal vooraf worden gemeld.

11.4. Indien Opdrachtgever van mening is dat (een deel van) een factuur onjuist is, dient Opdrachtgever haar bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan Procentre te melden kenbaar maken. Procentre zal het bezwaar dan onderzoeken en zo nodig een aangepaste factuur uitbrengen. Tijdens dit onderzoek is Opdrachtgever gehouden het niet-betwiste deel van de factuur te voldoen binnen de oorspronkelijke betalingstermijn. 11.5. De betalingstermijn van een factuur is veertien dagen na de datum van ontvangst van de factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.

11.6. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

11.7. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Procentre. Tevens is Opdrachtgever dan gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke ( incasso )kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.

11.8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11.9. In bovenstaande gevallen en in ieder geval zestig dagen vanaf de datum van de declaratie heeft Procentre voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te

beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan. Hieronder valt in ieder geval het tijdelijk of permanent staken van de Dienst of onderdelen daarvan. Procentre kan bij hernieuwd uitvoeren van de gestaakte (delen van) de Dienst heraansluitingskosten in rekening brengen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Procentre aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt. Bij nadere overeenkomst kan hiervan worden afgeweken, echter uitsluitend indien dat expliciet in deze nadere overeenkomst is gebeurd.

12.2. Procentre is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Procentre voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

12.3. Procentre is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Procentre gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Dienst vormt.

12.4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor de zes maanden voorafgaande aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis. Deze maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Procentre.

12.5. De aansprakelijkheid van Procentre wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Procentre onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Procentre ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Procentre in staat is adequaat te reageren.

12.6. Opdrachtgever vrijwaart Procentre voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Procentre geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 13. Duur en opzegging

13.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een geldig gedane opzegging of expliciete verlenging tijdig voor een opzegtermijn van een maand, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf maanden. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is stilzwijgende verlenging voor maandabonnementen steeds met een periode van één maand. Verlenging van registratie van domeinnamen geschiedt echter per overeengekomen registratieperiode en minimaal per jaar.

13.2. Opdrachtgever dient op te zeggen via één van de door Procentre daartoe aangewezen kanalen, of (indien dit niet praktisch haalbaar blijkt) via aangetekende brief. 13.3. Bij opzegging, beëindiging, wanbetaling of ontbinding om welke reden dan ook is Procentre gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Procentre is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

13.4. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien dagen na de totstandkoming, tenzij Procentre reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst.

13.5. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Procentre het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Procentre op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.

Artikel 14. Wijzigingen AV

14.1. Procentre behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Procentre of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.

14.3. Indien Opdrachtgever een voor hem negatieve wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden Procentre hierover te informeren. Procentre kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor Opdrachtgever niet meer zal gelden. Indien Procentre de wijziging niet wenst in te trekken, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Procentre gevestigd is.

15.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

15.4. Informatie en mededelingen op de website van Procentre zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

15.5. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

15.6. De door Procentre ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

15.7. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.

15.8. Opdrachtgever geeft aan Procentre onherroepelijk toestemming om alle rechten en plichten ter zake de Overeenkomst over te dragen aan een derde. De contractsovername als bedoeld in artikel 6:159 BW komt tot stand door de mededeling ter zake aan Opdrachtgever. Opdrachtgever mag echter zijn rechten en plichten ter zake de Overeenkomst uitsluitend overdragen aan een derde na expliciete schriftelijke toestemming van Procentre.

Artikel 1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:

 • Accountgegevens De persoonsgegevens die de Klant verstrekt ten behoeve van het doen van een bestelling en daarmee het aanmaken van een account, waaronder in ieder geval begrepen: NAW- gegevens, e-mailadressen, eventueel gekoppelde creditcard- of incassogegevens. Tevens vallen andere identificerende gegevens, zoals IP-adressen, hieronder.
 • AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden wordt gerefereerd aan bepalingen uit de AVG, tot 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens worden bedoeld.
 • Bestelformulier Elektronisch document (“winkelmand”) dat ter beschikking wordt gesteld op de Website en/of geïntegreerd is in het Controle paneel, waarin een nadere omschrijving van de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee de Klant een aanbod doet tot het geleverd krijgen van een Dienst of Product.
 • Controle paneel Het door Procentre gebruikte online controle paneel, met behulp waarvan de Klant zijn producten en de door Procentre geleverde Diensten kan beheren en zijn persoonsgegevens kan wijzigen.
 • Financiële gegevens De relevante (persoons)gegevens van de Klant die de Klant (heeft) verstrekt en die in ieder geval benodigd zijn voor het opstellen van facturen.
 • Klant Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Procentre een Overeenkomst heeft gesloten of voornemens is te sluiten.
 • Offerte Een door Procentre uit te brengen specifiek op de Klant toegeschreven aanbieding van een Product of Dienst op basis van door de Klant aan Procentre verstrekte gegevens tot het doen door de Klant van een aanbod.
 • Onderhoud(en) Het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding van de levering van Producten en Diensten, waaronder doch niet uitsluitend het uitvoeren van updates, het uitbreiden van capaciteit, het herstellen van onvolkomenheden, het verhelpen van veiligheidslekken, het waarborgen van veiligheid van de Systemen, het wijzigen van configuratie-instellingen, het vervangen, vernieuwen, fysiek verplaatsen, fysiek schoonhouden of fysiek herplaatsen van (onderdelen van) Systemen, het plaatsen van nieuwe hardware, het doorvoeren van verbeteringen om de beschikbaarheid van de Systemen zo hoog mogelijk te houden en werkzaamheden aan fysieke racks, bekabeling en switches. Indien ook het beheer van software onderdeel uitmaakt van de overeenkomst die Procentre aangaat of is aangegaan met de Klant, valt onder Onderhoud tevens het nemen van maatregelen gericht op de instandhouding – waaronder begrepen het up-to-date houden – van de software die expliciet is genoemd in de betreffende overeenkomst.
 • Overeenkomst Het pakket van wederzijdse rechten en verplichtingen dat resulteert uit acceptatie door Procentre van ofwel (1.3) het Bestelformulier dat door de Klant aan Procentre is toegezonden tot levering van één of meer Producten of Diensten van Procentre en dat door haar schriftelijk of per email is bevestigd en waarvan de Voorwaarden onderdeel uitmaken ofwel (1.7) de Offerte die door de Klant is ondertekend en aan Procentre is geretourneerd, welke ontvangst door Procentre schriftelijk of per e-mail is bevestigd en van welke Offerte de Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • Overmacht Onder overmacht wordt begrepen een tekortkoming die aan Procentre niet kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan de schuld van Procentre en die ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van Procentre komt, waaronder alle van buiten Procentre komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan Procentre haar verplichtingen jegens de Klant niet of niet tijdig kan nakomen, waaronder maar niet uitsluitend gerekend storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie, storingen in hardware dan wel software of netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.
 • Partijen De Klant en Procentre gezamenlijk.
 • Procentre Procentre, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Hoorn onder nummer 54758874.
 • Producten en Diensten De door Procentre geleverde producten en diensten, waaronder maar niet uitsluitend wordt verstaan webhosting, cloud diensten, verhuur van colocatieruimte, registratie en huur van domeinnamen en alle overige aanvullende en ondersteunende producten en diensten waarvan melding wordt gemaakt op de website van Procentre.
 • Systemen Het computersysteem waarop de overeenkomst die tussen Procentre en de Klant is aangegaan, betrekking heeft en welk computersysteem door Procentre ook wel wordt aangeduid als “platform”, “configuratie”, “server” of “dienstverlening”.
 • Voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in deze algemene voorwaarden is opgenomen. 
 • Website De website van Procentre: www.procentre.nl en aanverwante subsites. De contactgegevens (adres, emailadres) van Procentre zijn te vinden op deze website.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Procentre en de Klant, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een Overeenkomst.
 • Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
 • In geval van nietigheid van enige bepaling van de Voorwaarden zal Procentre een vervangende bepaling vaststellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.
 • Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan onderhavige is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.
 • Procentre is gerechtigd deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door mededeling van de wijzigingen aan de Klant treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de Voorwaarden. Wijzigingen worden schriftelijk, per e-mail of onder “Nieuwsberichten” via het Controle Paneel ter kennis van de Klant gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de Klant niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Voorwaarden wordt de Klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de Klant binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Voorwaarden, vormt dat een grond voor opzegging van de Overeenkomst door de Klant. 
 • Procentre draagt er zorg voor dat de Voorwaarden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant (elektronisch downloadbaar) beschikbaar worden gesteld. Vóór het invullen van het Bestelformulier kunnen de Voorwaarden ook geraadpleegd worden op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Voorwaarden en de Overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie. Procentre is niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst voor de Klant toegankelijk te houden.

Artikel 3. Communicatie

 • Iedere communicatie tussen Procentre en de Klant geschiedt per post, per fax, per e-mail of elektronisch via het Controle Paneel, behoudens voor zover in de Voorwaarden en/of de Overeenkomst daarvan wordt afgeweken. De door Procentre opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 • Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de geadresseerde daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen ten gevolge van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen van de e-mailbox van de Klant, is dit te allen tijde voor risico van de Klant. Evenmin is Procentre aansprakelijk voor gevolgen van onjuiste informatieverschaffing door de Klant.
 • Procentre is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuist begrip, verminkingen of het niet behoorlijk overkomen en/of vertragingen van het Bestelformulier of andere wijzen van elektronische communicatie tussen Procentre en de Klant
 • Indien een Overeenkomst wordt aangegaan door een minderjarige Klant, mag Procentre ervan uitgaan dat de Klant met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger handelt, voor zover het niet reeds een rechtshandeling betreft ten aanzien waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat minderjarigen van zijn leeftijd deze zelfstandig verrichten.

Artikel 4. Offertes

 • Alle Offertes van Procentre zijn slechts uitnodigingen tot het doen van een aanbod door de Klant. Aanvaarding van Offertes of vergelijkbare mededelingen, al dan niet als zodanig benoemd, verplichten Procentre niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de (potentiële) Klant. 
 • Offertes van Procentre zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen, tenzij de Offerte uitdrukkelijk anders vermeldt of de Offerte schriftelijk wordt ingetrokken.
 • Elke Offerte kan door Procentre worden herroepen. Indien het aanbod door Procentre nog niet is aanvaard, kan herroeping te allen tijde geschieden.

Artikel 5. Totstandkoming van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment waarop aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
  • de Klant heeft het Bestelformulier ingevuld en ter kennis gebracht van Procentre; en
  • de Klant heeft op het Bestelformulier aangegeven de Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud van de Voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard; en Procentre heeft het Bestelformulier ontvangen en aanvaard. Procentre behoudt zich het recht voor een Bestelformulier niet te aanvaarden. De aanvaarding door Procentre van een Bestelformulier (“aanbod”) blijkt in ieder geval doordat het Product en/of de Dienst wordt geleverd.

OF

  • de Klant heeft een Offerte en de Voorwaarden van Procentre ontvangen; en
  • de Klant heeft de Offerte ondertekend, aangegeven de Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud van de Voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard; en
  • de Klant heeft de Offerte geretourneerd aan Procentre; en
  • Procentre heeft de Offerte ontvangen en aanvaard. De aanvaarding door Procentre van een Offerte (“aanbod”) blijkt in ieder geval doordat het Product en/of de Dienst wordt geleverd.
 • Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk of per e-mail geschieden.

Artikel 6. Duur en einde van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij schriftelijk of per e- mail anders is overeengekomen.
 • De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen.
 • De Overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode telkens van rechtswege stilzwijgend verlengd met de periode waarvoor deze in eerste instantie is aangegaan, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen.
 • Beide Partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van een overeengekomen of stilzwijgend verlengde periode opzeggen bij aangetekende post of elektronisch via het Controle Paneel met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één maand, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen. De opzegtermijn vangt aan op de dag volgend op die waarop de opzegging door Procentre is ontvangen. Bij opzegging per aangetekende post dient de Klant zijn persoonsgegevens te vermelden.
 • Procentre is gerechtigd haar contractuele positie (contractsovername in de zin van artikel 6:159 BW) over te dragen aan een derde en zal de Klant daarvan op de hoogte stellen. Indien deze overdracht voor de Klant redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling schriftelijk bij aangetekende post of elektronisch via het Controle Paneel op te zeggen. De Klant is niet gerechtigd zijn contractuele positie of zijn rechten of plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische (per e-mail) toestemming van Procentre.

Artikel 7. Levering en levertijd

 • Levering van Producten of Diensten geschiedt eerst na de totstandkoming van de Overeenkomst en na ontvangst door Procentre van alle door haar opgevraagde gegevens en documenten die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst. Levering geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst of op een uitdrukkelijk overeengekomen later moment. Het staat Procentre vrij om direct na de totstandkoming van een Overeenkomst met de uitvoering daarvan aan te vangen.
 • Een overeengekomen levertijd is louter indicatief en kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden of indien de overeengekomen levertijd dreigt te worden overschreden, zal Procentre de Klant daarvan in kennis stellen.
 • Indien de overschrijding van een overeengekomen levertijd wordt veroorzaakt door Overmacht, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de tijd dat de Overmacht duurt. Procentre is ingeval van Overmacht – behoudens opschorting – tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8. Prijzen

 • Alle op de website van Procentre of in de Overeenkomst vermelde of anderszins door of namens Procentre gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in Euro’s, exclusief BTW en overige van overheidswege vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
 • Procentre behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds te wijzigen. Zij zal de Klant hiervan ten minste één maand voor de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden schriftelijk, per e- mail of elektronisch via het Controle Paneel in kennis stellen. Indien de Klant een prijswijziging niet accepteert, heeft de Klant het recht om binnen veertien dagen na dagtekening van de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de prijswijziging betrekking heeft schriftelijk per aangetekende post of elektronisch via het Controle Paneel te ontbinden tegen de datum waarop de gewijzigde prijzen van kracht worden.
 • Procentre behoudt zich het recht voor om eenmaal per jaar zonder voorafgaande kennisgeving prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, zoals die wordt vastgesteld door het CBS voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen worden verhoogd. De verhoging van de prijzen als bedoeld in dit artikel geven de Klant geen recht om de Overeenkomst dientengevolge te ontbinden.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 • De betalingsverplichting van de Klant vangt aan op de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt. 
 • De Klant is gehouden om elk factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum aan Procentre op de door Procentre aangegeven wijze te voldoen, tenzij op de factuur een afwijkende betaaltermijn is vermeld.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de facturen of de geleverde Diensten of Producten schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Procentre is bevoegd haar facturen aan de Klant per e-mail of elektronisch via het Controle Paneel toe te zenden. Indien de Klant een factuur per post wenst te ontvangen, behoudt Procentre zich het recht voor om de meerkosten daarvan aan de Klant in rekening te brengen, welke meerkosten € 2,50 per factuur bedragen.
 • In geval van te late betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en heeft Procentre het recht: (9.1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Procentre is ontvangen; en (9.2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. De Klant zal alle kosten vergoeden die Procentre moet maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 10% van het gevorderde met een minimum van € 125,00. Een ingebrekestelling ter zake mag elektronisch worden verzonden als de Klant heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.
 • Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Procentre de Klant – die reeds in verzuim is – een betalingsherinnering zenden. Procentre verzendt de betalingsherinnering op dezelfde wijze als de factuur. In geval van te late betaling van een per post verzonden factuur, is Procentre gerechtigd maximaal drie herinneringen per post aan de Klant te sturen, waarvan de kosten worden vastgesteld op € 2,50 per herinnering en welke kosten voor rekening van de Klant komen. Indien Procentre de vordering ter incasso uit handen geeft, komen de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,00, zoals omschreven in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, in zijn geheel voor rekening van de Klant.
 • Indien de Klant een factuurbedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Procentre gerechtigd – zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade – om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Klant al zijn verplichtingen jegens Procentre geheel is nagekomen. De genoemde opschorting van de verplichtingen kan onder meer bestaan uit het afsluiten van de Producten en Diensten c.q. het onmogelijk maken van het gebruik van de Diensten. 
 • De opschorting van de levering van Producten en Diensten duurt voort tot het moment waarop de openstaande facturen zijn voldaan en de betalingen door Procentre zijn verwerkt. De aan de heraansluiting verbonden kosten, die worden vastgesteld op een bedrag van € 10,00, worden aan de Klant in rekening gebracht. Een spoedheraansluiting kan plaatsvinden, indien de Klant dit per e-mail of elektronisch via het Controle Paneel aan Procentre verzoekt, onder toezending van een bewijs van betaling (inclusief rente, aanmaningskosten en heraansluitkosten). De heraansluitkosten bedragen in geval van een spoedheraansluiting € 50,00.
 • Alle aan de Klant geleverde Producten en Diensten blijven eigendom van Procentre, totdat alle door de Klant verschuldigde bedragen aan Procentre zijn voldaan, met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
 • Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen.

Artikel 10. Ontbinding

 • Procentre is gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief of per e-mail te ontbinden of op te schorten, onverminderd het recht van

Procentre om in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien:

  • het faillissement van de Klant is aangevraagd dan wel de Klant in staat van faillissement is verklaard;
  • de Klant surseance van betaling of vantoepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft aangevraagd of verkregen;
  • op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd of indien de Klant anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren;
  • de Klant tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en dit verzuim niet binnen 14 dagen na verzenddatum van een ingebrekestelling is opgeheven; 
  • na het sluiten van de Overeenkomst aan Procentre omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;
  • de Klant informatie verspreidt en die informatie en/of de verspreiding daarvan krachtens nationale of internationale wetgeving en/of andere regelgeving verboden is, discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend is en/of in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden, waaronder – doch niet uitsluitend – wordt verstaan crimineel dataverkeer, beledigende uitingen, het verzenden van spam, waaronder begrepen het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud, het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet tot toegang gerechtigd is (hacken), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie en het aanzetten tot oproer, een en ander exclusief door Procentre te beoordelen, in welk geval ook uitdrukkelijk de uren die Procentre ter zake besteedt tegen een tarief van € 80,00 per uur aan de Klant worden doorbelast en de kosten van door Procentre ingeschakelde adviseurs en deskundigen rechtstreeks voor rekening komen van de Klant;
  • de Klant valse of onjuiste persoonsgegevens aan Procentre heeft verstrekt en/of heeft verzuimd wijzigingen in de persoonsgegevens aan Procentre te verstrekken;
  • de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan of heeft verlengd;
  • de Klant heeft nagelaten om Procentre die informatie te verschaffen waarvan de Klant wist of redelijkerwijs had moeten weten dat het voorhanden zijn van deze informatie bij Procentre noodzakelijk was voor de nakoming van de verplichtingen door Procentre jegens de Klant;
 • Het recht van opschorten zoals in de Voorwaarden beschreven, houdt in dat Procentre bevoegd is de Diensten of een onderdeel daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. Procentre zal de Klant hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Procentre kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen blijft tijdens de buitengebruikstelling onverminderd bestaan. De Klant blijft bovendien gehouden tot betaling gedurende de resterende periode van de overeengekomen minimumlooptijd van de Overeenkomst.
 • Indien de Klant een consument (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) is en de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van een Product, heeft de Klant het recht, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van het Product schriftelijk of per e-mail te ontbinden. De Klant dient het ontvangen Product alsdan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding in dezelfde staat als waarin zij is afgeleverd, namelijk ongebruikt, onbeschadigd, en (indien mogelijk) in de originele verpakking en met alle daarbij behorende documentatie, garantiebewijzen, accessoires en verpakkingsmaterialen, inclusief de originele pakbon of ander geldig aankoopbewijs, aan Procentre te retourneren. Het terugzenden van het geleverde Product komt geheel voor rekening en risico van de Klant. Procentre adviseert de Klant dan ook geleverde Producten alleen per aangetekende en verzekerde post terug te zenden.
 • Indien de Klant een consument (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) is en de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van een Dienst, gaat de termijn van veertien dagen in op de dag waarop de Overeenkomst is gesloten. De Klant heeft geen recht op ontbinding van de Overeenkomst binnen de hierboven genoemde termijn van veertien dagen, indien de levering van de Dienst met instemming van de Klant is aangevangen binnen de termijn van veertien dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, Procentre de Dienst in één keer heeft verricht en/of Procentre reeds een aanvang heeft genomen met de uitvoering van de Overeenkomst. Het in artikel 10.3 genoemde recht op ontbinding bestaat niet indien het Product tot stand is gebracht overeenkomstig door de Klant opgegeven specificaties en/of indien het Product duidelijk persoonlijk van aard is en/of het maatwerk betreft.
 • Indien Procentre op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, wordt elke vordering van Procentre op de Klant direct opeisbaar.

Artikel 11. Verplichtingen van Procentre

 • Procentre is gehouden zich in te spannen om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Zij garandeert evenwel niet dat de Klant te allen tijde onbelemmerde toegang heeft tot de door Procentre geëxploiteerde Diensten. Voorts wordt niet gegarandeerd dat de Klant gevrijwaard is van vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens.
 • Tenzij enige wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak Procentre daartoe verplicht, zal Procentre zich onthouden van het kennisnemen van de inhoud van persoonlijke e-mail en/of bestanden van en/of gericht aan de Klant en het ter beschikking stellen daarvan aan derden.
 • Procentre zal zich inspannen om de door haar ter uitvoering van haar verplichtingen gebruikte Systemen en andere zaken afdoende te Onderhouden (daaronder begrepen vernieuwing en innovaties). De Klant zal tijdig worden ingelicht over uit te voeren Onderhoud, tenzij dat in verband met de noodzakelijkheid en/of spoedeisendheid van het Onderhoud niet van Procentre kan worden verlangd. Procentre zal zich inspannen om Onderhoud te laten plaatsvinden op tijden dat te verwachten is dat de Klant er weinig hinder van ondervindt. Procentre kan echter niet garanderen dat de Klant geen hinder en/of schade ondervindt. Procentre is niet aansprakelijk voor de gevolgen van Onderhoud, noch voor schade, waaronder gemiste inkomsten van de Klant, indien Onderhoud wordt gepleegd.
 • Procentre zal zich inspannen om klachten van Klanten naar tevredenheid van de Klant af te handelen. Procentre is echter slechts gehouden om klachten in behandeling te nemen voor zover de klacht binnen drie werkdagen na het moment waarop de Klant de tekortkoming c.q. de klacht had behoren te constateren per email of elektronisch via het Controle Paneel aan Procentre heeft gemeld en de klacht voldoende bepaalbaar en voldoende duidelijk is omschreven. Procentre zal zich inspannen om de klacht binnen twee weken na indiening af te handelen.
 • Procentre is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de juistheid van de op de website van de Klant geplaatste informatie.

Artikel 12. Verplichtingen van de Klant

 • De Klant is verplicht tot nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede tot nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming op grond van geschreven en ongeschreven recht in redelijkheid van de Klant kan worden verlangd.
 • De Klant is verplicht zich te gedragen conform hetgeen in redelijkheid van een verantwoordelijk, redelijk en zorgvuldig internetgebruiker kan worden verlangd.
 • De Klant is verplicht zich te gedragen in overeenstemming met wettelijke bepalingen en richtlijnen. Meer in het bijzonder is de Klant verplicht zich te onthouden van het schenden van rechten van intellectuele eigendom van Procentre en/of derden, het op onrechtmatige en/of strafbare wijze verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer en/of beledigende uitingen, het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet tot toegang gerechtigd is, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), het verzenden van spam, waaronder begrepen het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.
 • De Klant is verplicht zich zodanig te gedragen dat overige Klanten en/of andere internetgebruikers niet worden gehinderd en/of schade lijden.
 • De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van de door de Klant afgenomen Producten en Diensten en dient zelf zorg te dragen voor een afdoende beveiliging en/of back-up van gegevens inzake en op zijn account, tenzij schriftelijk of per e-mail anders tussen Partijen is overeengekomen. Procentre maakt voor eigen gebruik systeembackups, hetgeen ook op de Website is vermeld, doch de Klant kan noch aan de backups, nog aan het feit dat backups worden gemaakt enig recht ontlenen.
 • De Klant vrijwaart Procentre voor aanspraken van derden indien de Klant handelt in strijd met de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden.
 • Indien in de persoonsgegevens van de Klant, waaronder in ieder geval begrepen de Accountgegevens en de Financiële gegevens, wijzigingen optreden, of indien bij de Klant die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf een wijziging van contactpersoon plaatsvindt, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk aan Procentre mede te delen op de op de Website aangegeven wijze.
 • De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de door Procentre aan de Klant verstrekte inloggegevens. Procentre is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de Klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens. Procentre adviseert de Klant om deze reden regelmatig de inloggegevens te wijzigen.
 • De Klant dient regelmatig – Procentre adviseert de Klant dit wekelijks te doen – de Website in te zien, nu de communicatie tussen de Klant en Procentre veelal via de Website verloopt. Indien berichten van Procentre door de Klant worden gemist omdat hij niet minimaal één maal per week de Website bezoekt, komt dit volledig voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waardoor de Klant schade lijdt, of uit enige andere hoofde, is de aansprakelijkheid van Procentre per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 5.000,00. Iedere aansprakelijkheid van Procentre voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van directe en indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, verlies van gegevens of immateriële schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de bedrijfsleiding van Procentre.
 • Procentre is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van gegevens die Procentre in het kader van de nakoming van de Overeenkomst opslaat en/of verwerkt. Procentre is evenmin aansprakelijk voor schade die ontstaat door het verzenden of ontvangen van informatie en/of het voorhanden hebben van informatie op een website.
 • De Klant vrijwaart Procentre voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de Klant geleverde Producten en Diensten van Procentre.
 • De Klant vrijwaart Procentre voor alle aanspraken van toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, en/of van betrokkene(n) van wie persoonsgegevens door Procentre worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die de aanspraak ten grondslag liggen aan Procentre toerekenbaar zijn.
 • Procentre is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de website van de Klant. 
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontstaan daarvan, schriftelijk aan Procentre meldt. Schade die buiten die termijn ter kennis van Procentre is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking tenzij de Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen aanmelden.

Artikel 14. Overmacht

 • In geval van Overmacht zal Procentre de Klant hiervan onverwijld schriftelijk, per e-mail of via de Website op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de Overmacht en de bepalingen van de Overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen.
 • In geval van Overmacht is Procentre gerechtigd de uitvoering van de Diensten gedurende de Overmacht op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Tekortkomingen in de uitvoering van een Overeenkomst in geval van Overmacht kunnen niet aan Procentre worden toegerekend en geven de Klant geen recht tot ontbinding of opschorting van de Overeenkomst of op schadevergoeding.
 • Er vindt geen restitutie plaats van de door de Klant vooruitbetaalde gelden. 

Artikel 15. Rechten van Intellectuele Eigendom

 • Al hetgeen is gepubliceerd op de website van Procentre valt onder het recht van Intellectuele Eigendom van Procentre. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder de schriftelijke voorafgaande toestemming van Procentre.
 • De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten en Diensten die Procentre in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Procentre of bij de derde van wie Procentre het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten of Diensten aan de Klant ter beschikking te stellen.

Artikel 16. Wijzigingen en aanvullingen

 • Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk, per e-mail of elektronisch via het Controle Paneel worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 17. Privacy

 • Het is mogelijk dat Procentre gedurende de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 AVG ten behoeve van de Klant verwerkt. Procentre is in dat geval aan te merken als verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 AVG. De Klant is hierbij aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG.
 • Procentre zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals is overeengekomen in de Overeenkomst. De Klant zal Procentre schriftelijk op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst zijn genoemd. Procentre is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder de Overeenkomst, overeenkomstig de instructies van de Klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de Klant. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door de Klant aan Procentre zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Procentre niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij de Klant.
 • Procentre heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens die Procentre in opdracht van de Klant verwerkt. Procentre neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens, tenzij een wettelijke plicht zich hiertegen verzet.
 • De Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
 • Ten aanzien van de in artikel 17.1 genoemde verwerkingen zal Procentre zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Procentre vanuit diens rol als verwerker.
 • Procentre zal de Klant, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder artikelen 17 en 18.
 • De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen aangaande de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in artikelen 17 en 18.
 • De verplichtingen van Procentre die uit artikelen 17 en 18 voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Procentre.
 • Het verwerken van persoonsgegevens door Procentre zal nimmer met zich meebrengen dat de databases van Procentre worden verrijkt met de gegevens afkomstig uit de datasets van de Klant tenzij het de gegevens in geaggregeerde, niet herleidbare, vorm betreft. In dat geval is het Procentre toegestaan deze gegevens voor eigen overige doeleinden te gebruiken.
 • Procentre mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. De Klant geeft Procentre daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, mits er aan de vereisten met betrekking tot de doorgifte naar derde landen uit de AVG is voldaan.
 • De Klant geeft Procentre toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst gebruik te maken van een onderaannemer met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. Procentre zal de klant, op diens verzoek, steeds opgave doen van de onderaannemers die Procentre inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst. Procentre zal de Klant vooraf op de hoogte stellen wanneer er een wijziging gaat plaatsvinden in de onderaannemers waarvan Procentre gebruikmaakt. De Klant heeft vervolgens het recht om binnen twee weken na de aankondiging van Procentre schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken tegen de betreffende wijziging. Indien de Klant binnen deze termijn geen bezwaar heeft gemaakt tegen de wijziging, geeft de Klant blijk van toestemming voor de wijziging. Toestemming zal niet op onredelijke gronden worden geweigerd.
 • In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Procentre, zal Procentre het verzoek doorsturen aan de Klant en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De Klant zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
 • Indien de Overeenkomst eindigt, zoals in artikel 6 is beschreven, zal Procentre de van de Klant ontvangen persoonsgegevens (17.1) onverwijld vernietigen, tenzij Partijen anders overeenkomen of indien een wettelijke plicht zich hiertegen verzet.

Artikel 18. Beveiliging en audits

 • Dit artikel ziet op de in artikel 17.1 genoemde verwerkingen.
 • Procentre spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
 • Procentre heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
  • logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
  • bij de opslag en verwerking van wachtwoorden wordt gebruik gemaakt van hashing; organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  • het up-to-date houden van Systemen;
  • een verbod voor werknemers van Procentre om gegevens van de Klant op eigen devices te verwerken;
  • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer / Secure Shell (SSL / SSH) technologie.
 • De Klant stelt enkel persoonsgegevens aan Procentre ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
 • In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens in de zin van artikel 4 lid 12 AVG) zal Procentre, zich naar beste kunnen inspannen om de Klant daarover onverwijld te infomeren naar aanleiding waarvan de Klant beoordeelt of hij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
 • De Klant zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Procentre meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
 • De Klant heeft het recht om een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van de naleving van alle punten uit artikelen 17 en 18. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat de Klant bij Procentre heeft nagevraagd of er soortgelijke auditrapportages aanwezig zijn en indien dit het geval is, de bij Procentre aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door de Klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Procentre aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van artikelen 17 en 18 door Procentre. De door de Klant geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door de Klant plaats, en maximaal eens per jaar.
 • Procentre zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen. De Klant zal er zorg voor dragen dat de audit een zo min mogelijk bedrijfsverstorend effect op de overige werkzaamheden van Procentre veroorzaakt.
 • De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 • De redelijke kosten voor de audit worden door de Klant gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren onafhankelijke ICT-deskundige en de kosten die Procentre maakt voor de medewerking aan de audit altijd door de Klant zullen worden gedragen.

Artikel 19. Gebruik van persoonsgegevens van de Klant

 • De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens die hij aan Procentre verstrekt, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct-marketing ten behoeve van Diensten van Procentre, ook indien deze Diensten nog geen onderwerp van een Overeenkomst zijn. Indien de Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, dient de Klant dat schriftelijk of per e-mail aan Procentre kenbaar te maken.
 • De Klant mag de persoonsgegevens die Procentre over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. De Klant heeft het recht Procentre te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van de Klant te verwijderen of af te schermen, tenzij een wettelijke plicht zich hiertegen verzet. Procentre zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Procentre en het privacybelang van de Klant en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, de Klant informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat de Klant van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.
 • De Klant is ervan op de hoogte dat Procentre de persoonsgegevens van de Klant verwerkt, met inbegrip van gegevens over de activiteiten van de Klant op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar de Klant vandaan komt en de Producten of Diensten die de Klant heeft besteld. Procentre slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan de Klant te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan de Klant.
 • De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Procentre zijn opgeslagen. De gegevens kunnen kosteloos worden ingezien via het Controle Paneel. Indien de Klant een schriftelijk overzicht wenst, zal Procentre dit overzicht binnen vier weken aan de Klant verstrekken. Procentre kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Procentre zal de persoonsgegevens van de Klant niet aan derden beschikbaar stellen, behoudens:
  • ten behoeve van facturerings- en incassoactiviteiten;
  • indien Procentre hiertoe wettelijk verplicht is;
  • de Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens te verstrekken;
  • in geval van dringende en gewichtige redenen voor zover de persoonlijke levenssfeer van de Klant daarmee niet onevenredig wordt geschaad;
  • indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 20. Geheimhouding

 • Zowel de Klant als Procentre zijn gehouden alle vertrouwelijke informatie en correspondentie die zij uitwisselen strikt geheim te houden en deze niet te verstrekken aan derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Overeenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 21. Geschillen

 • Op alle geschillen tussen Partijen, waaronder die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, is Nederlands recht van toepassing.
 • Deze geschillen zullen, nadat Partijen hebben getracht het geschil onderling op te lossen maar daar niet in zijn geslaagd, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van Procentre om het geschil aan een andere instantie voor te leggen, ter keuze van Procentre, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling het geschil aan een andere instantie dient te worden voorgelegd.

Artikel 22. Deponering

 • Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en kunnen worden geraadpleegd op de website www.Procentre.nl. Op verzoek wordt een exemplaar van de Voorwaarden kosteloos toegezonden.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Procentre.

Doeleinden van gebruik

 • Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Procentre in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Procentre gebruikt uw persoonsgegevens voor:
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot ITSD B.V., haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Procentre maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.